PREFABRICATION GOES CREATIVE


OBČIANSKA STAVBA - KREATIVITA VERZUS PREFABRIKÁCIA

2.  ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE PRE ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY

Témou súťaže je návrh občianskej stavby situovanej v ľubovoľnej lokalite a navrhnutej v zmysle
troch hodnôt Nového Európskeho Bauhausu, ktorými sú udržateľnosť, inklúzia a zmysel pre krásu pomocou prefabrikovaného konštrukčného systému fínskej spoločnosti Peikko.

Využitie prefabrikácie od Peikko v občianskych stavbách

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

ARCHITEKTÚRA

Idea, nápad, fantázia, invencia. Filozofia a hmotovo-priestorový koncept návrhu. Rešpektovanie lokality, regionality a materiality navrhovanej architektúry. Funkcia, prevádzka a dispozičné riešenie objektu.

PREFABRIKÁCIA

Aplikácia prvkov prefabrikácie rôznej materiálovej bázy s prihliadnutím na flexibilitu, variabilitu a reverzibilitu riešenia. Efektívnosť výstavby, životnosť stavby a možnosť zmeny
jej funkčného využitia.

LOKALITA

Analýza urbanistických vzťahov a zohľadnenie genia loci prostredia riešenej lokality. Návrh verejných priestorov zvoleného druhu občianskej stavby i vo vzťahu k ich hierarchii
a štruktúre v území.

UDRŽATEĽNOSŤ

Rešpektovanie súčasnej legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov, prípadne ešte úspornejšie riešenia. Aplikácia materiálov s nízkou zabudovanou emisnou stopou.
Dôraz na kvalitné vnútorné prostredie. Zachovanie indexu zelene a zadržiavania vody v krajine.

Čo získajú víťazné projekty

Finančné odmeny

1. miesto    1500 eur
2. miesto    1300 eur
3. miesto    1000 eur

Ceny partnerských médií

Budú upresnené v priebehu súťaže.

Kontakty a odborný názor

Odborná porota je garanciou kvalitných výstupov prác. Získate nové kontaky a možnosť na lepšie uplatnenie na trhu práce.

Dôležité termíny
Vyhlásenie súťaže, zverejnenie podmienok                 SEPTEMBER 2024
Odovzdanie súťažných návrhov                                
Elektronicky                                                                 MÁJ 2025
Zasadnutie poroty                                                        JÚN 2025
Vyhlásenie výsledkov a výstava všetkých prác      SEPTEMBER 2025

            

Odborná porota

ČLEN SKA

ČLEN SKA

ING. PAVOL KUKURA, PHD.

Predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy, partner Manifestu 2020.

ING. SLAVOMÍR PARGÁČ

Vedúci oddelenia Customer Engineering v spoločnosti Peikko Slovakia s.r.o., autorizovaný statik.

ČLEN SKSI

ČLEN SKA