PREFABRICATION GOES CREATIVE


OBČIANSKA STAVBA - KREATIVITA VERZUS PREFABRIKÁCIA

1.  ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE PRE ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY

Katedra architektúry STU

Dnešná katedra architektúry predstavuje pracovisko nového typu, čerpajúce z tradície predchodcov najmä v ambícii pokračovať v komplexnosti vzdelávania.  Výraznejšie sa výchova zameriava na  redefinovanie pojmu stavebná kultúra , kedy sa principiálne jedná  predovšetkým o predĺženie životnosti existujúcej štruktúry. Nové trendy sa potom v duchu udržateľnosti pretransformujú do princípov cirkulárnej ekonomiky, ochrany a obnovy identity.  Hlavným krédom katedry je – výchova mladej generácie projektantov ku komplexnej empatickosti k prostrediu.

FAKULTA ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU

Fakulta architektúry a dizajnu je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako vrcholná ustanovizeň so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou činnosťou v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu.  Pedagogická činnosť Fakulty architektúry a dizajnu STU spočíva v zabezpečení širokej odbornej prípravy študentov so zameraním na samostatnú tvorivú umeleckú, projektovú a dizajnérsku činnosť.  Vedecká činnosť Fakulty architektúry a dizajnu STU je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a dizajnu.

Peikko Slovakia s.r.o.

Peikko je rodinná spoločnosť založená v roku 1965 so sídlom v meste Lahti, Fínsko. Nosný systém DELTABEAM®, ktorý na základe severských skúseností so staveníctvom vyvinula, umožňuje použitie tenkých stropných konštrukcií vo viacpodlažných budovách rôzneho typu, je kompatibilný s rôznymi druhmi stropných konštrukcií a typmi stĺpov, umožňuje veľké rozpätie, vytvára flexibilný otvorený priestor. Väčšia svetlá výška v interiéri, jednoduchá inštalácia TZB rozvodov, znížené náklady na kúrenie a chladenie, to všetko sú výhody, ktoré predurčujú nosníky DELTABEAM®  na všestranné a efektívne použitie

Slovenská rada pre zelené budovy

Slovenská rada pre zelené budovy sa zasadzuje o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi, stali bežnou vecou,  aby boli udržateľné budovy na Slovensku štandardom.  Podporuje rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerom k udržateľnej výstavbe, informuje verejnosť a venuje sa osvete. Združuje organizácie s rovnakým poslaním, organizuje rôzne aktivity a konferencie na zvýšenie povedomia o udržateľnosti v stavebníctve.

Slovenská komora stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou organizáciou, ktorá v súčasnosti združuje viac ako 4 800 aktívnych autorizovaných stavebných inžinierov. Jej rady dopĺňa viac ako 1 100 dobrovoľných členov, medzi ktorými možno nájsť tak fyzické, ako aj právnické osoby.  Základné princípy, ktorými sa SKSI riadi pri svojej činnosti je kvalita, podpora, ochrana a česť. Uvedené piliere sa následne premietajú do výkonu jej činnosti. Dohliada na kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, podporuje práva inžinierov a ich profesijné, sociálne, hospodárske záujmy a chráni ich stavovskú česť, chráni verejné záujmy v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby, ako aj oprávnené záujmy spoločností.