PREFABRICATION GOES CREATIVE


OBČIANSKA STAVBA - KREATIVITA VERZUS PREFABRIKÁCIA

1.  ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE PRE ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY

PARTNERI

Katedra architektúry STU

Dnešná katedra architektúry predstavuje pracovisko nového typu, čerpajúce z tradície predchodcov najmä v ambícii pokračovať v komplexnosti vzdelávania.  Výraznejšie sa výchova zameriava na  redefinovanie pojmu stavebná kultúra , kedy sa principiálne jedná  predovšetkým o predĺženie životnosti existujúcej štruktúry. Nové trendy sa potom v duchu udržateľnosti pretransformujú do princípov cirkulárnej ekonomiky, ochrany a obnovy identity.  Hlavným krédom katedry je – výchova mladej generácie projektantov ku komplexnej empatickosti k prostrediu.

FAKULTA ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU

Fakulta architektúry a dizajnu je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako vrcholná ustanovizeň so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou činnosťou v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu.  Pedagogická činnosť Fakulty architektúry a dizajnu STU spočíva v zabezpečení širokej odbornej prípravy študentov so zameraním na samostatnú tvorivú umeleckú, projektovú a dizajnérsku činnosť.  Vedecká činnosť Fakulty architektúry a dizajnu STU je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a dizajnu.

FAKULTA UMENÍ TUKE

Po dvoch dekádach existencie fakulty môžeme s istotou konštatovať, že je stabilizovanou a etablovanou umelecko-vzdelávacou inštitúciou uznávanou v domácom i zahraničnom kontexte, ktorá má významný vplyv najmä na formovanie súčasnej kultúrnej identity regiónu. Jej aktivity sú neprehliadnuteľné pri tvorbe a realizácii významných kultúrno-umeleckých projektov v regióne, ktoré patria k dominantným.

Peikko Slovakia s.r.o.

Peikko je rodinná spoločnosť založená v roku 1965 so sídlom v meste Lahti, Fínsko. Nosný systém DELTABEAM®, ktorý na základe severských skúseností so staveníctvom vyvinula, umožňuje použitie tenkých stropných konštrukcií vo viacpodlažných budovách rôzneho typu, je kompatibilný s rôznymi druhmi stropných konštrukcií a typmi stĺpov, umožňuje veľké rozpätie, vytvára flexibilný otvorený priestor. Väčšia svetlá výška v interiéri, jednoduchá inštalácia TZB rozvodov, znížené náklady na kúrenie a chladenie, to všetko sú výhody, ktoré predurčujú nosníky DELTABEAM®  na všestranné a efektívne použitie

Slovenská rada pre zelené budovy

Slovenská rada pre zelené budovy sa zasadzuje o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi, stali bežnou vecou,  aby boli udržateľné budovy na Slovensku štandardom.  Podporuje rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerom k udržateľnej výstavbe, informuje verejnosť a venuje sa osvete. Združuje organizácie s rovnakým poslaním, organizuje rôzne aktivity a konferencie na zvýšenie povedomia o udržateľnosti v stavebníctve.

Slovenská komora stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou organizáciou, ktorá v súčasnosti združuje viac ako 4 800 aktívnych autorizovaných stavebných inžinierov. Jej rady dopĺňa viac ako 1 100 dobrovoľných členov, medzi ktorými možno nájsť tak fyzické, ako aj právnické osoby.  Základné princípy, ktorými sa SKSI riadi pri svojej činnosti je kvalita, podpora, ochrana a česť. Uvedené piliere sa následne premietajú do výkonu jej činnosti. Dohliada na kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, podporuje práva inžinierov a ich profesijné, sociálne, hospodárske záujmy a chráni ich stavovskú česť, chráni verejné záujmy v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby, ako aj oprávnené záujmy spoločností.

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

Komora je samosprávnou stavovskou organizáciou s preneseným výkonom štátnej moci, ktorá reguluje výkon povolania architekt / architektka a podieľa sa na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu.

MEDIÁLNI PARTNERI

ASB magazín

Najčítanejší web o architektúre a stavebnom biznise je primárne určený pre profesionálov. Články o hodnotnej architektúre a praktické informácie z oblasti nových stavebných technológií však oslovujú aj širokú verejnosť. ASB.sk obsahovo čerpá z tlačených odborných titulov JAGA GROUP a pridáva denné spravodajstvo a vlastnú publicistiku. 

ČASOPIS ARCH

Časopis ARCH® o architektúre a inej kultúre je tradičným periodikom slovenských architektov.  ARCH je v súčasnosti odborný mienkotvorný časopis, ktorý reprezentuje najnovšie tendencie v architektúre, venuje sa jej vývojovým trendom a aktuálne informuje o udalostiach v architektúre na Slovensku a v okolitých štátoch. Recenzuje najnovšie realizované architektonické diela a významné architektonické súťaže. Časopis prináša odborné recenzie najnovších realizácií architektonických diel postavených na Slovensku a v okolitých krajinách, ktorých autormi sú slovenskí architekti a systematicky reflektuje aktuálne dianie na slovenskej a medzinárodnej architektonickej scéne!

ARCHINFO.SK

ARCHINFO vzniklo v roku 1999 ako špecializované vydavateľstvo Slovenskej komory architektov a Spolku architektov Slovenska. ARCHINFO je profesionálny architektonický portál, ktorý sústreďuje všetky relevantné informácie potrebné pre výkon povolania.  Mapuje (nielen) architektúru na Slovensku, ale aj príbuzné a súvisiace technické a kultúrne oblasti. ARCHINFO vytvára priestor pre publikovanie a výmenu názorov profesionálov (i laických priaznivcov) a prepojenie rôznych informačných zdrojov do uceleného systému.  

YES IN MY BRATISLAVA

Názov webstránky a blogu YIM.BA je akronymom – teda slovom, založenom na začiatočných písmenách iných slov. Yes In My Bratislava, teda Áno v mojej Bratislave symbolizuje podporu rozvoju mesta Bratislava a silný vzťah autora blogu k Hlavnému mestu Slovenska. Zároveň tento názov vychádza aj z akronymu YIMBY, teda Yes In My Backyard (Áno na mojom zadnom dvore), označujúceho nadšencov výstavby, rozvoja a transformácie ich bezprostredného okolia. 

YIM.BA je pokračovateľom blogu Bratislava YIMBY, ktorý vznikol v roku 2014. V septembri 2017 sa jeho spoluzakladateľ Adrian Gubčo stal jeho jediným tvorcom a pôvodnú značku transformoval do podoby súčasného blogu YIM.BA.